Sorteig Càmping el Roble

Sorteig Càmping el Roble

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ
L’empresa Campistes Catalans organitza el sorteig (d’ara endavant, “la Promoció”) d’àmbit nacional, que es desenvoluparà a través de la xarxa social Instagram exclusiva per als usuaris residents a Espanya d’acord amb el que estableix l’apartat de requisits de participació. L’objectiu d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors del perfil de la Targeta Campistes Catalans

2.-DATA D’INICI I DATA D’ACABAMENT
La promoció començarà el 08 de juny del 2021 a les 20:30h, i finalitzarà el 20 de juny de 2021 a les 23:59h.m.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits per participar seran els següents:

Els que resideixen a Espanya i
majors d’edat.

Només podran participar aquells Participants que siguin titulars d’un compte d’Instagram.

Els participants hauran de comentar la publicació de Campistes Catalans a la xarxa social Instagram etiquetant [2 amics] durant el període de participació

Els participants poden participar tantes vegades com vulguin mencionant diferents amics en cada comentari.

Aquells participants que esmentin perfils professionals o empreses seran desqualificats.


4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

El guanyador serà escollit a través de la plataforma AppSorteos a l’atzar.

El guanyador es comunicarà el 21 de juny a través dels perfils socials de Mundo Campista Camping Card i Camping el Roble, juntament amb el certificat de validesa del sorteig.

El premi consistirà en una setmana en parcel.la sencilla per 4 persones (temporada alta) + lloguer de bicicletes per quatre persones i transfer a la via verda.

El premi no podrà ser bescanviat en metàl·lic ni en cap altre premi, ni podrà ser canviat ni alterat.

El guanyador haurà de gestionar la reserva amb el Càmping el Roble, i el premi no serà vàlid sense la confirmació del Càmping el Roble.

Les dates per gaudir del premi seran durant el mes d’agost.

La celebració del sorteig, així com l’adjudicació del premi estan subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- DESQUALIFICACIONS I SANCIONS
Si es fa evident que algun dels Participants no compleix els requisits establerts en les Bases, o no són vàlides les dades facilitades per participar, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament excloses de la Promoció perdent totes les
dret als premis atorgats en aquesta promoció.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No s’admetran comentaris o opinions el contingut de les quals es consideri inadequat, ofensiu, insultant o discriminatori o que pugui vulnerar drets de tercers. No es permetran comentaris contra una persona que vulnera els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Ni Campistes Catalans ni Camping el Roble es fan responsables dels danys i perjudicis causats pels comentaris realitzats pels Participants en la promoció, i que en qualsevol moment poguessin perjudicar la sensibilitat d’altres Participants.

La participació en aquesta promoció, així com la publicació dels comentaris realitzats pels participants en les publicacions, no infringirà de cap manera les normes comunitàries d’Instagram ni les condicions d’ús d’Instagram.

7.-EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A tall d’exemple, però no limitatiu, no ens fem responsables de cap pèrdua, robatori, retard o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament d’aquesta Promoció, ni ens fem responsables de l’ús que realitzi el participant respecte al premi obtingut d’aquesta Promoció, i no assumim cap responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que els Participants puguin patir. , guanyador o tercer.
No assumim cap responsabilitat en casos de força major o esdeveniment fortuït que pugui impedir la realització de la Promoció o el gaudi total o parcial del premi. En el cas que aquesta promoció no es pugui dur a terme, ja sigui per frau detectat en la mateixa, errors tècnics, o per qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de Campistes Catalans i que afecti el normal desenvolupament del Concurs, ens reservem el dret d’anul·lar-lo, modificar-lo o suspendre’l, inclòs el lloc web de participació.

El guanyador serà imputat amb qualsevol càrrega fiscal o fiscal que pugui comportar l’acceptació del premi, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que Mundo Campista Camping Card no assumeixi expressament en aquestes Bases Legals.

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Campistes Catalans declara que no sol·licitarà cap dada personal per a la participació en el sorteig, per la qual cosa no vendrà, cedirà ni distribuirà cap dada personal, ja que no se li sol·licita participar en el sorteig.

9.- CANVIS I ACCEPTACIÓ
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o perjudiqui els drets dels Participants en la promoció.
El sol fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta plenament les condicions d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquestes característiques implica l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través de la qual es
mateix.

10.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES
Seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona (Espanya) per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués suscitar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.

Comentaris 1

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb